Ogólne Warunki Sprzedaży

NATAN PLAST Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

NATAN PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZEBRZYDOWICACH

 

I.   Postanowienia ogólne.

 

 1. Definicje:
  1. Sprzedawca – NATAN PLAST Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zebrzydowicach, adres: ul. Nowy Dwór 4, 43-410 Zebrzydowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000216929, NIP: 6511627387, REGON: 278254682,
  2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca Produkty u Sprzedawcy, niebędąca konsumentem,
  3. Strony – Sprzedawca i Kupujący,
  4. Produkty – towary produkowane przez Sprzedawcę,
  5. Cennik – aktualny standardowy cennik towarów, transportu i innych opłat sporządzony przez Sprzedawcę,
  6. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży

 

 1. OWS nie stosuje się do Konsumentów
 2. OWS wiążą Strony w pełnym zakresie, chyba że Strony na piśmie wyłączą stosowanie ich postanowień w całości lub części. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w formie pisemnej, OWS mają zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym w Umowie.
 3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 4. Kupujący przed podpisaniem Zamówienia lub Umowy ma obowiązek zapoznać się OWS
 5. Przy podpisaniu Zamówienia lub Umowy Kupujący ma obowiązek oświadczyć, iż zapoznał się z OWS. Kupujący nie może powoływać się na nieznajomość OWS.

 

 

II. Informacje o produktach. Oferty

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy (np. ciężary, wymiary, wartości użytkowe, obciążalność, tolerancje i inne dane techniczne) oraz ich prezentacja (np. rysunki, ilustracje) są miarodajne tylko w przybliżeniu, o ile używalność do celu przewidzianego Umową nie zakłada dokładnej zgodności.
 2. Sprzedawca pozostaje związany ofertą w terminie w niej oznaczonym, a jeżeli termin taki nie został oznaczony, w ciągu trzydziestu (30) dni od daty oferty. W przypadku jednakże, gdy Sprzedawca wyraźnie zaznaczy, że termin w ciągu, którego oczekiwać będzie odpowiedzi na ofertę jest nieoznaczony, pozostanie związany taką ofertą do czasu jej odwołania. Bez względu na miejsce wystawienia oferty wszelkie transakcje sprzedaży zawarte na jej podstawie poczytuje się za zawarte w siedzibie Sprzedawcy
 3. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę skierowane do klientów nie stanowią oferty i mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

III. Ceny.

 1. Cena Produktów jest ustalana na podstawie Cennika z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu.
 2. Kupujący nie może powoływać się na nieznajomość aktualnego Cennika
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Produktami.
 4. Ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT ani innych podatków oraz opłat celnych

 

IV. Dostawa

 1. Produkty odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad
 2. Odbiór Produktów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Produktów.
 3. Z chwilą wydania Produktów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu lub jego przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego wszelkie ciężary związane z Produktami, a także wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Produktów.
 4. Po uzgodnieniu przez Strony, Sprzedawca dostarczy Produkty własnym transportem lub przy udziale przewoźnika do oznaczonego miejsca, a koszty transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż. W każdym wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący zobowiązany jest podać ostateczne miejsce dostawy Produktów.
 5. W sytuacji, gdy Produkty są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego, są oni zobowiązani do odbioru jakościowego i ilościowego Produktów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.

 

V. Gwarancja i rękojmia

 1. O ile nie zastrzeżono inaczej na piśmie, Sprzedawca udziela gwarancji jakości na Produkty na okres 24 miesięcy od daty dostawy lub daty faktury sprzedaży.
 2. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się według własnego wyboru, (i) wymienić wadliwe Produkty na nowe, (ii) odpowiednio obniżyć cenę wadliwych Produktów (iii) naprawić wadliwe Produkty (iv) zwrócić zapłaconą cenę pod warunkiem, że Produkty zostały odesłane Sprzedawcy kosztem i staraniem Kupującego. Niniejsze Warunki stosuje się również do wszystkich naprawionych lub wymienionych Produktów.
 3. Gwarancja nie obejmuje produktów sprzedawanych jako
 4. Gwarancja zostaje wyłączona w przypadkach:
  1. niestosowania się do instrukcji prawidłowego montażu,
  2. niewłaściwej eksploatacji Produktów,
  3. stosowania środków chemicznych mogących mieć wpływ na strukturę i parametry Produktów,
  4. modyfikacji wyrobów przez Kupującego po zakupie,
  5. stosowania Produktów niezgodnie z zaleceniami i ich przeznaczeniem
  6. ewentualnych zmian kolorystycznych bądź różnic kolorystycznych
 5. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
  1. niewłaściwego transportu, rozładunku i składowania Produktów,
  2. niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,

 

 1. niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów
 2. użycia nieodpowiednich materiałów lub technologii do zamontowania Produktów
 3. niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
 4. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
 5. klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków
 6. uszkodzenia, pęknięcia, rozerwania elementów będących następstwem tzw „zmęczenia materiału”
 7. doprowadzenie do uszkodzenia, zniszczenia lub zmęczenia materiału będącego bezpośrednim następstwem braku wypełnienia, częściowym wypełnieniem lub jego ubytkiem podczas użytkowania dla systemów Geokrat
 8. braku odpowiedniej pielęgnacji Produktów podczas
 9. uszkodzenia
 1. Niniejsza gwarancja udzielana jest Kupującemu i nie może być
 2. Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące Produktów należy zgłaszać na formularzu reklamacyjnym: przesłanego drogą elektroniczną na adres natan@natanplast.pl lub drogą pocztową na adres NATAN PLAST Sp. z o.o. 43-410 Zebrzydowice , ul. Nowy Dwór 4.
 3. Kupujący traci uprawnienia z niniejszej gwarancji, jeżeli, przed upływem siedmiu (7) dni od wykrycia wady ujawnionej w terminie obowiązywania gwarancji nie zawiadomi o tym
 4. Termin ustosunkowania się do żądań reklamującego i udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne wynosi 30 dni od daty jego otrzymania. W przypadku konieczności dokonania przez oględzin reklamowanych Produktów upoważniony przedstawiciel Sprzedawcy przeprowadzi je w terminie uzgodnionym z Kupującym, dokumentując czynność protokołem reklamacyjnym. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku: (i) konieczności dokonania ekspertyzy reklamowanych produktów, (ii) braku możliwości dokonania oględzin (np. ze względu na warunki atmosferyczne).
 5. Zgłoszenie reklamacji Produktu nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej i pełnej zapłaty należności z tytułu realizacji zamówienia.
 6. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne

 

 

VI. Odpowiedzialność

 1. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej straty oraz wartości sprzedanych Produktów.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w granicach straty rzeczywistej z wyłączeniem w szczególności utraconych korzyści, kar i odszkodowań płaconych stronom trzecim, szkód pośrednich i następczych, przerw w pracy, utraconych danych.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstanie szkody związanej z nieprawidłowym i niezgodnym z przeznaczeniem użyciem Produktów.
 4. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Produktów, jeśli Kupujący w chwili ich zakupu lub wydania wiedział o wadzie.

 

VII.  Poufność. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Sprzedawca przekazuje Kupującemu w wykonaniu umowy sprzedaży są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje te obejmują informacje dotyczące

 

Produktów, dostawców, klientów, metod, strategii, kwestii technicznych, tajemnic handlowych, procesów, patentów, wynalazków, know-how i praw własności intelektualnej.

 1. Strony uzgadniają, że informacje, które są lub staną się ogólnie dostępne w sposób niezwiązany z naruszeniem niniejszej Umowy, nie stanowią informacji poufnych.
 2. Strony nie są zobowiązane do poufności, jeżeli:
  1. ujawnienie informacji poufnych jest wymagane przepisami prawa;
  2. otrzymano pisemną zgodę drugiej Strony na ujawnienie informacji poufnych;
  3. Strony ujawniają informacje poufne w zakresie koniecznym do należytego wykonywania ich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku realizacją Umowy oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Sprzedawcy zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w szczególności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”).

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych
 2. W razie, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.
 3. Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z realizacją sprzedaży będą poddane pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem
 5. OWS obowiązują od dnia 01.2021

Ogólne Warunki Sprzedaży do pobrania w postaci pliku pdf.

Formularz Reklamacyjny do pobrania w postaci pliku pdf.