POLITYKA PRYWATNOŚCI

NATAN PLAST Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności naszej firmy,

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności dotyczą przetwarzania danych przez administratora:

NATAN PLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowy Dwór 4, 43-410 Zebrzydowice

tel.: +(48) 32 411 06 55

e-mail.: natan@natanplast.pl

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: natan@natanplast.pl lub adres korespondencyjny NATAN PLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowy Dwór 4, 43-410 Zebrzydowice. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: natan@natanplast.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

2.  DEFINICJE

 1. Administrator – NATAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zebrzydowicach;
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem natanplast.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

3.  PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

 1. Podczas odwiedzania Serwisu

Przy wyświetlaniu naszego Serwisu przeglądarka używana w Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Poniższe informacje są zbierane bez Państwa udziału i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • adres IP żądającego komputera,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której następuje dostęp
 • używana przeglądarka i w razie konieczności system operacyjny na Państwa komputerze, jak również
 • nazwa Państwa
 1. przy rejestracji do naszego newsletteru

Jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO użyjemy Państwa adresu e-mail do wysyłania Państwu naszego newsletteru. Do odbioru newsletteru wystarczy podanie adresu e-mail. Wyrejestrowanie jest możliwe w każdym czasie, na przykład za pośrednictwem linku na końcu każdego  newsletteru.  Alternatywnie  mogą  Państwo  także  wysłać  e-mailem  prośbę o wyrejestrowanie na adres natan@natan.com.pl

 1. nawiązanie kontaktu przez e-mail

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresów e-mail podanych na stronie internetowej. Niezbędne jest przy tym podanie ważnego adresu e-mail, aby mogli Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail, byśmy wiedzieli, kto wysłał zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Inne informacje można podać dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody. Dane osobowe zebrane poprzez nawiązanie kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail zostaną automatycznie skasowane po opracowaniu Państwa wniosku.

4.  CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, zakupu produktów, w tym zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie, obsługi reklamacji produktów – podstawą prawną

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

5.  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości

– podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

6.  MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

7.  PORTALE SPOŁCZENOŚĆIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

8.  OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9.  UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO Użytkownik może zażądać informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych; W szczególności mogą Państwo żądać informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia zażalenia;
 2. Prawo do sprostowania – na podstawie art. 16 RODO Użytkownik może zażądać niezwłocznej korekty (sprostowania) błędnych danych bądź uzupełnienia zapisanych u Administratora danych osobowych;
 3. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 

 1. Prawo do usunięcia danych – na podstawie 17 RODO Użytkownik może zażądać usunięcia przechowywanych przez Administratora danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych o sobie, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebne są jednak Państwu do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 21 RODO albo jeśli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 3. Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO Użytkownik może otrzymać swoje dane osobowe, jakie Użytkownik udostępnił w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie lub może zażądać przesłania danych osobowych innemu administratorowi;
 4. Prawo wycofania zgody – na podstawie 7 ust. 3 RODO Użytkownik może cofnąć udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej aktualizacji