Nota prawna

Informacja

Informujemy, że  produkowane Eko Kraty Trawnikowe  zostały w sposób niezależny stworzone przez spółkę NATAN sp. z o.o. Produkty te są oryginalne i nowe w rozumieniu art. 102 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, w tym sensie, że nie stanowią one w szczególności kopii innych, podobnych produktów tego typu, dostępnych na rynku. Dodatkowo, w teście tzw. zorientowanego użytkownika dostatecznie różnią się one od produktów dostępnych na rynku, dzięki czemu charakteryzują się, wymaganym ustawą, indywidualnym charakterem.


Jednocześnie, z uwagi na ww. cechy (nowość i indywidualny charakter) wskazane elementy krat trawnikowych chronione są na podstawie prawa wspólnotowego. Zgodnie bowiem z art. 11 rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie wzorów wspólnotowych, przysługuje im przymiot "niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych" (Unregistered Community Designs), przez co przyznana jest im ochrona na okres 3 lat i wyłączne prawo do ich używania i zakazywania osobom trzecim ich używania, jeśli nie mają one zgody Spółki. Wyżej wymienione używanie obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust. 1 rozporządzenia).


Niezależnie od powyższego, Eko-kraty trawnikowe/parkingowe chronione są przed tzw. niewolniczym naśladownictwem, stosownie do art. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Powyższe informacje zostały przygotowane w oparciu o sporządzone na zlecenie Spółki opinie i analizy prawne oraz badanie warunków rynkowych, dokonane przez renomowane kancelarie prawne oraz rzecznika patentowego. W razie konieczności, na indywidualne potrzeby, mogą być one udostępnione, na warunkach podanych przez Spółkę.