Gwarancja

Naszych produktów

WARUNKI GWARANCJI udzielanej przez NATAN Sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Nazwa i adres gwaranta:
Natan Sp. z o.o.
43-410 Marklowice Górne, ul. Górna 5,
NIP: 651-16-27-387 REGON: 278254682
KRS 0000216929 KZ 50.000,00 PLN.

2. Ochrona gwarancyjna dotyczy tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Warunki Gwarancji

1. Gwarancja na wyroby NATAN Sp. z o.o. udzielana jest na 2 lata (24 misiące) licząc od dnia, kiedy wyrób/produkt/rzecz została wydana kupującemu bądź uprawnionemu przez kupującego.

2. NATAN Sp. z o.o.  gwarantuje należytą jakość produkowanych wyrobów

3. Gwarancja nie obejmuje wyrobów sprzedawanych jako pozagatunkowe.

4. Gwarancja zostaje wyłączona w przypadkach:

1) niestosowania się do instrukcji prawidłowego montażu,

2) niewłaściwej eksploatacji wyrobów,

3) stosowania środków chemicznych mogących mieć wpływ na strukturę  i parametry wyrobów,

4) modyfikacji wyrobów przez Kupującego po zakupie,

5) stosowania wyrobów niezgodnie z zaleceniami i ich przeznaczeniem

6) ewentualnych zmian kolorystycznych bądź różnic kolorystycznych

 

5. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:

1) niewłaściwego transportu, rozładunku i składowania Produktów,

2) niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,

3) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów

4) użycia nieodpowiednich materiałów lub technologii do zamontowania Produktów

5) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,

6) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,

7) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

8) uszkodzenia, pęknięcia, rozerwania elementów będących następstwem tzw „zmęczenia materiału”

9)doprowadzenie do uszkodzenia, zniszczenia lub zmęczenia materiału będącego bezpośrednim następstwem braku wypełnienia, częściowym wypełnieniem lub jego ubytkiem podczas użytkowania dla systemów Geokrat

10) braku odpowiedniej pielęgnacji wyrobów podczas eksploatacji.

 

 

6. Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty odniesienia:

1) odchyłki w wymiarach i wyglądzie Produktów,

2) zmiany w kolorystyce Produktów pod wpływem ich użytkowania bądź oddziaływania warunków atmosferycznych,

2) ubytki lub uszkodzenia wyrobów będące następstwem ich eksploatacji,

7. Gwarancją jakości objęte są wyłącznie Produkty eksploatowane zgodnie z załączonymi do nich instrukcjami użytkowania.

§ 3

Zakres Gwarancji

1. Jeżeli spośród Produktów sprzedanych wadą dotknięta jest tylko część z nich, odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się do Produktów wadliwych.

2. Całkowita odpowiedzialność Gwaranta ograniczona zostaje wyłącznie do wysokości ceny sprzedanego Produktu.

3. Gwarant może zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie Produktu dotkniętego wadą objętą niniejszą Gwarancją.

§ 4

Obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego

1. Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej Produktu lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, Gwarant może obniżyć cenę Produktu dokonując zwrotu części zapłaconej ceny uprawnionemu wykonującemu uprawnienia z gwarancji.

2. W przypadku dalszej odsprzedaży Produktów Gwaranta - uprawnienia z tytułu gwarancji przechodzą w całości na kolejnego Kupującego.

3. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący w chwili zakupu wiedział o wadzie Produktów.

4. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych przed wydaniem rzeczy Kupującemu, muszą one zostać potwierdzone w protokole odbioru towaru.

5. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania Gwaranta, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.

6. Jeśli Kupujący zabudował Produkty z widocznymi lub wcześniej stwierdzonymi wadami to Gwarant nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym zabudowaniem Produktów.

7. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący nie będący konsumentem powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia, złożyć reklamację.

8. Termin ustosunkowania się do żądań reklamującego i udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne wynosi 30 dni od daty jego otrzymania. W przypadku konieczności dokonania przez Gwaranta oględzin reklamowanych Produktów upoważniony przedstawiciel Gwaranta przeprowadzi je w terminie uzgodnionym z Kupującym, dokumentując czynność protokołem reklamacyjnym. W/w termin może ulec wydłużeniu w przypadku: - konieczności dokonania ekspertyzy reklamowanych produktów, - braku możliwości dokonania oględzin (np. ze względu na warunki atmosferyczne) ,

9. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedstawienie Gwarantowi przez Kupującego:
- etykiet dołączonych do Produktów obejmujących całość reklamowanej partii Produktów,
 - dowodu zakupu Produktu
- zgłoszenia reklamacyjnego przesłanego drogą elektroniczną na adres natan@natanplast.pl lub drogą pocztową na adres Natan Sp. z o.o. 43-410 Marklowice Górne, ul. Górna 5

10. Termin realizacji decyzji Gwaranta wynikających z uznania reklamacji będzie ustalany indywidualnie.